Rejestracja – Producenci, dystrybutorzy oraz dostawcy dóbr i usług dla branży

 


Proszę wybrać pole wymagane

imię i nazwisko (pole wymagane):

(pole wymagane):
Producent/dystrybutor/ importer (mięso, wyroby mięsne, surowce dla branży)Dostawca dóbr i usług (wyposażenie, maszyny, usługi prawne, konsulting, logistyka etc.)

nazwa firmy (pole wymagane):

adres korespondencyjny do wysyłki faktury (ulica, nr budynku, miasto, kod pocztowy): (pole wymagane):

stanowisko (pole wymagane):

adres e-mail (pole wymagane):

bezpośredni telefon kontaktowy (pole wymagane):

logo firmy (logo zostanie zamieszczone na Państwa identyfikatorze konferencyjnym)(dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega)(pole wymagane):

Dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT:

nazwa firmy (pole wymagane):

siedziba (do wystawienia faktury VAT) (pole wymagane):

NIP (pole wymagane):

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa dostępnymi na stronie oraz zobowiązuję się do zapłaty całości kwoty wynikających z niniejszej umowy.****Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Wydawnictwo Gospodarcze, świadczonych usług (w tym usługi „Newsletter”) oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Wydawnictwa Gospodarczego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Wydawnictwa Gospodarczego oraz klientów Wydawnictwa Gospodarczego. Równocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa dostępnymi na stronie oraz zobowiązuję się do zapłaty całości kwoty wynikających z niniejszej umowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 1997 r. Nr 133 poz. 833) Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że jest administratorem danych osobowych. 

W A R U N K I   U C Z E S T N I C T W A

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Kongresie Mięsnym 2018 wynosi:
  1490 zł do 15 stycznia 2018 r.
  1890 zł od 16 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r.
  (cena netto, należy dodać należny podatek VAT 23%).
 2. Cena obejmuje całodniowy udział w Kongresie, udział w gali wręczenia nagród w konkursie na „Najlepsze Stoisko Mięsno-Wędliniarskie” i „Dystrybutora Roku: Mięso i wędliny”, całodniowy catering, udział w koktajlu. Dodatkowo każdy uczestnik Kongresu otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu branżowym.
 3. Przesłanie do Wydawnictwa Gospodarczego pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz otrzymanie od Wydawnictwa potwierdzenia uczestnictwa w Kongresie stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Wydawnictwem Gospodarczym i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy.
  Faktura jest wystawiana standardowo i wysyłana pocztą elektroniczną po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
 5. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem Gospodarczym.
 6. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż. do dnia 28.02.2018.
 7. Wpłaty należy dokonać na konto:
  Wydawnictwo Gospodarcze
  ul. Wołoska 7, 02‑675 Warszawa
  28 1240 1037 1111 0010 5236 9572

  Jako tytuł przelewu prosimy podać „Kongres Mięsny 2018” oraz numer faktury
 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7.02.2018 r., zgłaszający zobowiązuje się do opłaty w wysokości 20% wartości udziału w Kongresie.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 7.02.2018 r., pobierane jest 100% opłaty za udział.
 10. Rezygnację z udziału należy przesyłać e‑mailem na adres: zgloszenia@kongresmiesny.pl lub listem poleconym na adres Organizatora. O dacie rezygnacji decyduje data doręczenia informacji na adres Organizatora.
 11. Nieobecność na Kongresie bez wcześniejszego zgłoszenia Organizatorowi, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
 12. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 13. Udział innego pracownika firmy w miejsce osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania wydarzenia.
 15. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne w wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w materiałach promujących i dokumentujących przebieg Wydarzenia.

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02‑675, ul. Wołoska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W‑wy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079655, NIP: 525‑22‑27‑438, wysokość kapitału zakładowego 591 000 zł. Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.