Producenci, dystrybutorzy oraz dostawcy dóbr i usług dla branży

 


Proszę wybrać pole wymagane
chcę wziąć udział w Kongresie Mięsnym 2019 termin 28 lutego 2019 r., Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa Cena: DO 27.02.2019 1890 zł + 23 % VATchcę uczestniczyć również w wieczornym koktajlu (udział w koktajlu nie wiąże się z dodatkowym kosztem)

reprezentuję pole wymagane:
Producenta/dystrybutora/importera (mięso, wędliny, surowce dla branży)Dostawcę dóbr/usług dla branży (wyposażenie, maszyny, usługi prawne, konsulting, logistyka, etc.)

nazwa firmy (pole wymagane):

adres korespondencyjny :

ulica:

nr budynku:

miasto:

kod pocztowy:

imię i nazwisko (pole wymagane):

stanowisko (pole wymagane):

adres e-mail (pole wymagane):

bezpośredni telefon kontaktowy (pole wymagane):

logo firmy (logo zostanie zamieszczone na Państwa identyfikatorze konferencyjnym)(dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega):

Dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT

nazwa firmy (pole wymagane):

ulica (pole wymagane):

nr budynku (pole wymagane):

miasto (pole wymagane):

kod pocztowy (pole wymagane):

NIP (pole wymagane):

Zgoda

Zgoda Wymagana
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w Kongresie Mięsnym 2019 oraz akceptuję ich treść.

Zgody dobrowolne
Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych Wydawnictwa Gospodarczego sp. z o.o. Proszę wybrać z poniższych kanałów komunikacji:
sms/mmse-mailtelefon

Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na otrzymywanie na udostępniony adres email informacji handlowych (newsletter) dotyczących produktów, usług, promocji realizowanych przez Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na publikację mojego wizerunku w materiałach promocyjnych dokumentujących przebieg Kongresu Mięsnego 2019

Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku dla celów promocyjnych, marketingowych i informacyjnych Spółki.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator” lub „Organizator”).
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email admin@wydawnictwogospodarcze.pl.
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie Mięsnym 2019, wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Organizatorem Kongresu, wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach promocyjnych oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) i b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy pomiędzy uczestnikiem i Administratorem oraz 3 lata od zakończenia Kongresu.
Odbiorcą danych będą podmioty świadczące usługi związane z przygotowaniem i obsługą Kongresu oraz inne podmioty świadczące usługi związane z wykonaniem umowy m. in. podmioty świadczące usługi księgowe, usługi IT oraz agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, zgłoszenia sprzeciwu.
Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wiązało się z uniemożliwieniem Pani/ Panu udziału w Kongresie. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne ale niezbędne do wysyłki informacji marketingowych.
Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy admin@wydawnictwogospodarcze.pl lub zgłosić się do najbliższego biura ul. Wołoska 7 bud. MARS, klatka D, 02-675 Warszawa.

 

W A R U N K I   U C Z E S T N I C T W A

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Kongresie Mięsnym 2019:

  DO 27.02.2019 1890 zł
  (ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%).

 2. Cena obejmuje całodniowy udział w Kongresie, materiały szkoleniowe, całodniowy catering, udział w wieczornej gali ogłoszenia wyników konkursu Najlepsze Stoisko Mięsno-Wędliniarskie 2019. Dodatkowo każdy uczestnik Kongresu otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu branżowym.

 3. Przesłanie do Wydawnictwa Gospodarczego pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz otrzymanie od Wydawnictwa potwierdzenia uczestnictwa w Kongresie stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Wydawnictwem Gospodarczym i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy. Faktura jest wystawiana standardowo i wysyłana pocztą elektroniczną po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

 5. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem Gospodarczym.

 6. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż. do dnia 27.02.2019.

 7. Wpłaty należy dokonać na konto:

  Wydawnictwo Gospodarcze
  ul. Wołoska 7, 02675 Warszawa
  28 1240 1037 1111 0010 5236 9572

  Jako tytuł przelewu prosimy podać „Kongres Mięsny 2019” oraz numer faktury.

 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7.02.2019 r., zgłaszający zobowiązuje się do opłaty w wysokości 20% wartości udziału w Kongresie.

 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 7.02.2019 r., pobierane jest 100% opłaty za udział.

 10. Rezygnację z udziału należy przesyłać e‑mailem na adres: zgloszenia@kongresmiesny.pl lub listem poleconym na adres Organizatora. O dacie rezygnacji decyduje data doręczenia informacji na adres Organizatora.

 11. Nieobecność na Kongresie bez wcześniejszego zgłoszenia Organizatorowi, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

 12. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 13. Udział innego pracownika firmy w miejsce osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania wydarzenia.

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02‑675, ul. Wołoska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W‑wy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079655, NIP: 525‑22‑27‑438, wysokość kapitału zakładowego 591 000 zł.

Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.