Sieci spożywcze

   Proszę wybrać (pole obowiązkowe):
  TAK - chcę wziąć udział w 5. Kongresie Mięsnym 2020, w terminie 27.02.2020, Sofitel Warsaw Victoria, ul. Królewska 11, 00-065 WarszawaTAK - chcę uczestniczyć w wieczornej Gali

  Udział w Kongresie dla sieci handlowych i hurtowni jest bezpłatny.

  Proszę wybrać (pole obowiązkowe):
  będę korzystać z tłumaczenia symultanicznego polsko-angielskiegobędę korzystać z tłumaczenia symultanicznego angielsko-polskiegonie potrzebuję tłumaczenia

  Reprezentuję (pole obowiązkowe):
  Sieć spożywcząHurtownię

  Nazwa firmy (pole obowiązkowe):

  Adres korespondencyjny

  Nazwa ulicy (pole obowiązkowe):

  Nr budynku (pole obowiązkowe):

  Miasto (pole obowiązkowe):

  Kod pocztowy (pole obowiązkowe):

  Imię (pole obowiązkowe):

  Nazwisko (pole obowiązkowe):

  Stanowisko (pole obowiązkowe):

  Proszę wymienić kategorie produktowe, którymi się Pan/Pani opiekuje (pole obowiązkowe):

  PRZEKĄSKI MIĘSNEDANIA GOTOWEPODROBYPASZTETYPARÓWKIWIEPRZOWINAWOŁOWINADRÓBDZICZYZNASZYNKIKIEŁBASY TRADYCYJNEKIEŁBASY SUCHEKIEŁBASY BIAŁEKABANOSYWĘDLINY PREMIUM

  adres email (pole obowiązkowe):

  Bezpośredni telefon kontaktowy (pole obowiązkowe):

  Logo firmy (logo zostanie zamieszczone na Państwa identyfikatorze konferencyjnym) (dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega):

  Zgoda wymagana (pole obowiązkowe):

  Zgody dobrowolne:  SMS/MMSe-mailtelefon

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator” lub „Organizator”).
  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email admin@wydawnictwogospodarcze.pl.
  Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie Mięsnym 2020, wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Organizatorem Kongresu, wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach promocyjnych oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) i b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).

  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy pomiędzy uczestnikiem i Administratorem oraz 3 lata od zakończenia Kongresu.

  Odbiorcą danych będą podmioty świadczące usługi związane z przygotowaniem i obsługą Kongresu oraz inne podmioty świadczące usługi związane z wykonaniem umowy m. in. podmioty świadczące usługi księgowe, usługi IT oraz agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, zgłoszenia sprzeciwu.
  Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wiązało się z uniemożliwieniem Pani/ Panu udziału w Kongresie. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne ale niezbędne do wysyłki informacji marketingowych.

  Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy admin@wydawnictwogospodarcze.pl lub zgłosić się do najbliższego biura ul. Wołoska 7 bud. MARS, klatka D, 02-675 Warszawa.

  W A R U N K I   U C Z E S T N I C T W A

  1. Formularz dotyczy zgłoszenia udziału jednej osoby.
  2. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem Gospodarczym.
  3. Zaproszenie obejmuje całodniowy udział w Kongresie, materiały szkoleniowe, dostęp do części targowej, całodniowy catering.
  4. Uczestnik przesyła do Wydawnictwa Gospodarczego pocztą elektroniczną wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Wyłącznie otrzymanie od Organizatora mailowego potwierdzenia uczestnictwa (z adresu zgloszenia@kongresmiesny.pl) uprawnia do udziału w Kongresie.
  5. Rezygnację z udziału należy przesłać e-mailem na adres: zgloszenia@kongresmiesny.pl lub zgłosić pod nr tel. 519 042 662
  6. Udział innego pracownika firmy w miejsce osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania Wydarzenia.

  Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02‑675, ul. Wołoska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W‑wy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079655, NIP: 525‑22‑27‑438, wysokość kapitału zakładowego 591 000 zł.

  Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.

  //]]>