SPONSORZY

 

  pole wymagane

  chcę wziąć udział w Kongresie Mięsnym 2020, termin 27 lutego 2020 r., Warsaw Sofitel Warsaw Victoria, ul. Królewska 11, Warszawa (udział w ramach pakietu sponsorskiego)chcę uczestniczyć również w wieczornym koktajlu (udział w ramach pakietu sponsorskiego)

  reprezentuję pole wymagane:
  Producenta/dystrybutora/importera (mięso, wędliny, surowce dla branży)Dostawcę dóbr/usług dla branży (wyposażenie, maszyny, usługi prawne, konsulting, logistyka, etc.)Instytut badawczy

  nazwa firmy (pole wymagane):

  adres korespondencyjny :

  ulica:

  nr budynku:

  miasto:

  kod pocztowy:

  imię i nazwisko (pole wymagane):

  stanowisko (pole wymagane):

  adres e-mail (pole wymagane):

  bezpośredni telefon kontaktowy (pole wymagane):

  logo firmy (logo zostanie zamieszczone na Państwa identyfikatorze konferencyjnym)(dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega):

  Zgoda

  Zgoda Wymagana
  Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w Kongresie Mięsnym 2020 oraz akceptuję ich treść.

  Zgody dobrowolne
  Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych Wydawnictwa Gospodarczego sp. z o.o. Proszę wybrać z poniższych kanałów komunikacji:
  sms/mmse-mailtelefon

  Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na otrzymywanie na udostępniony adres email informacji handlowych (newsletter) dotyczących produktów, usług, promocji realizowanych przez Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na publikację mojego wizerunku w materiałach promocyjnych dokumentujących przebieg Kongresu Mięsnego 2020

  Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku dla celów promocyjnych, marketingowych i informacyjnych Spółki.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator” lub „Organizator”).
  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email admin@wydawnictwogospodarcze.pl.
  Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie Mięsnym 2020, wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Organizatorem Kongresu, wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach promocyjnych oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) i b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy pomiędzy uczestnikiem i Administratorem oraz 3 lata od zakończenia Kongresu.
  Odbiorcą danych będą podmioty świadczące usługi związane z przygotowaniem i obsługą Kongresu oraz inne podmioty świadczące usługi związane z wykonaniem umowy m. in. podmioty świadczące usługi księgowe, usługi IT oraz agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, zgłoszenia sprzeciwu.
  Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wiązało się z uniemożliwieniem Pani/ Panu udziału w Kongresie. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne ale niezbędne do wysyłki informacji marketingowych.
  Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy admin@wydawnictwogospodarcze.pl lub zgłosić się do najbliższego biura ul. Wołoska 7 bud. MARS, klatka D, 02-675 Warszawa.

  W A R U N K I   U C Z E S T N I C T W A

  1. Formularz dotyczy zgłoszenia udziału jednej osoby.
  2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora jest zawarcie pisemnej umowy sponsoringowej dot. Kongresu pomiędzy spółką Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 („Organizator”) a pracodawcą Uczestnika („Sponsor”).
  3. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Uczestnika oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w jego imieniu i na jego rzecz.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie przez Uczestnika w przypadku, gdy zostanie wyczerpany limit zgłoszeń jaki przewiduje umowa sponsoringowa, o której mowa w pkt. 2. Informacja o odmowie uczestnictwa zostanie przekazana niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji nadesłanych zgłoszeń i na adres emailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika. Zgłoszenia odrzucone w wyniku powyższej weryfikacji zostaną anulowane przez Organizatora i nie będą uprawniały do udziału w Kongresie.
  5. Zmiana Uczestnika na innego pracownika Sponsora możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca, terminu oraz do odwołania Kongresu.

  Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02‑675, ul. Wołoska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W‑wy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079655, NIP: 525‑22‑27‑438, wysokość kapitału zakładowego 591 000 zł.

  Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.

  //]]>